جریان آیت الله سیدصادق شیرازی به گذر تاریخ

ساخت وبلاگ
چکیده : آیت الله سید محمد شیرازی برادر کوچک تری داشت به نام آیت الله سید صادقشیرازی که در این عرصه از برادر ... با عنوان : جریان آیت الله سیدصادق شیرازی به گذر تاریخ بخوانید :

آیت الله سید محمد شیرازی برادر کوچک تری داشت به نام آیت الله سید صادق

شیرازی که در این عرصه از برادر بزرگ تر جلو زد و حتی بلند تر از او ساز مخالفت

با نظام و انقلاب ایران را کوک کرد و علنا شروع به بدگویی در مورد نظام اسلامی در داخل و خارج کشور نمود.

به گزارش درسیاهکل وبلاگ وبلاگ طلبه جوان نوشت:

تشیعی که از لندن و آمریکا تبلیغ شود به درد شیعه نمی خورد … ( امام خامنه ای )


حتما جمله بالا را به خاطر دارید که مقام معظم رهبری 20 شهریور سال 92 در دیدار با

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

 کارگزاران حج به آن اشاره کرده و نگرانی خود را از ترویج چنین نمودهایی از تشیع اعلام کردند .

نمی دانم بعد از آن تاریخ به این فکر کردید که منظور رهبری از این جمله چه بود ؟ تشیع لندن

 و نیویورک دیگر چه صیغه ای است !!؟؟ حال این جریان سیاسی در پوست مذهب

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

 جا گرفته را با هم مرور می کنیم !!!

آیت الله سید محمد شیرازی فرزند بزرگ خاندان شیرازی ها بود که در کربلا مشغول

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

به تحصیل و تدریس بود و اتفاقا حضور ایشان در کربلا همزمان شد با قیام حضرت امام (ره)

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

بر علیه رژیم شاه در ایران و تبعید ایشان به نجف که در کربلا هم به مدت یک هفته توقف کردند

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

و اتفاقا از استقبال خوبی نیز از سوی سید محمد شیرازی روبرو شد؛ ولی وقتی زمزمه هایی

در مورد زعامت و رهبری شیعیان توسط امام خمینی (ره) به گوش آیت الله سید محمد شیرازی

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

رسید ساز مخالفت با ایشان را کوک کرد و فریاد سر داد که رهبری و زعامت شیعیان حق من

  است و این در حالی است که استاد ایشان آیت الله یوسف حائری بارها اذعان داشت که

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

سید محمد شیرازی [در حد مرجعیت نیست ] و حتی کار به جایی رسید که زعیم وقت

 شیعیان آیت الله خویی به مخالفت با ایشان بر خواست و کارهای او را شبهه ناک و دادن

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

وجوهات به وی را غیر شرعی اعلام کرد و حتی سید محمد شیرازی بارها به طلاب ایرانی

 گفته بود که دست از مبارزه علیه رژیم شاه بردارید و این در حالی بود که خانه ایشان در

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

کویت تبدیل به محل رفت و آمد نیروهای ساواک شده بود !!! آیت الله سید محمد شیرازی

 برادر کوچک تری داشت به نام آیت الله سید صادق شیرازی که در این عرصه از برادر بزرگ

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

تر جلو زد و حتی بلند تر از او ساز مخالفت با نظام و انقلاب ایران را کوک کرد و علنا شروع به

 بدگویی در مورد نظام اسلامی در داخل و خارج کشور نمود…

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی


سال 1380 که آیت الله سید محمد شیرازی در سن 75 سالگی درگذشت این

جریان که از قبل دشمنی خود با نظام و مسئولان آن را بارها اعلام کرده بود علی رغم

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

اینکه مقام معظم رهبری سفارش کرده بودند ایشان را در حرم حضرت معصومه (س)

دفن نمایند شروع به سوء استفاده از تشییع جنازه برادر کرده و آن را به یک میتینگ سیاسی

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

تبدیل کردند که با مداخله نیروهای امنیتی جریان به اتمام رسید و جنازه در حرم دفن شد

 ولی از آن تاریخ تا مدت ها سید صادق شیرازی و همراهانش این قضایا را دستاویزی برای

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

ضربه به نظام کرده بودند !!! جریان به اینجا ختم نشد و مثل اینکه جریان شیرازی ها قصد

 تخریب وجهه تشیع را داشتند و لذا شروع به افتتاح 13 شبکه ماهواره ای به نام های مرجعیت،

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

شبکه جهانی امام حسین 3،2،1 ، الانوار ، بقیع و شبکه های دیگر کردند و در این شبکه ها

  علنا شروع به بدگویی نسبت به رهبری و مراجع معظم تقلید کردند و حتی کار به جایی رسید

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

که در این شبکه و شبکه های طرفدار آنها [ مانند شبکه فدک که توسط طلبه نمایی به نام

یاسر الحبیب در لندن مدیریت می شود که اتفاقا داماد برادر سید صادق شیرازی یعنی سید

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

مجتبی شیرازی که متاسفانه ایشان هم در لباس روحانیت هستند، بود و این طلبه نمای

جوان که داماد خانواده شیرازی ها بود به صورت علنی شروع به وهن مقدسات اسلامی ن

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

مود و به عایشه که نزد اهل سنت احترام خاصی دارد و وهن ایشان موجب تفرقه بین مسلمین

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

 خواهد شد کتابی را تحت عنوان « عایشه ، فاحشه » به چاپ رساند که موجب تهییج احساسات

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

اهل سنت شد و کار تا جایی پیش رفت که یکی از علمای وهابی شیخ عبد العزیز آل الشیخ گفت:

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

شکر خدا بعد از حرفهایی که یاسر الحبیب زد بسیاری از جوانان اهل سنت که تازه شیعه شده ی

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

ا تمایل به شیعه شدن داشتند دوباره به مذهب حقه اهل سنت باز گشتند!!! و حتی این طلبه

تصویر مرتبط

نمای جوان و داماد خانواده شیرازی ها کهسرویس های جاسوسی انگلیس او را از زندان های

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

کشور کویت آزاد کرده بودند به مقام معظم رهبری و دیگر مراجع بارها فحش های رکیک و ناسزا

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

گفت که البته پدر خانم ایشان یعنی آیت الله سید مجتبی شیرازی که برادر سید صادق شیرازی

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

است نیز بارها این فحش ها را تکرار کرده است و در چند سال اخیر نیز شروع به پخش رساله

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

عملیه خود !!!!!!! در میان مردم ایران کرده است ] برخی از کارهایی که موجب وهن تشیع می شد

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

به عنوان شعائر حسینی مطرح شد.

20080714202813_7_435-22

سید صادق شیرازی [ نفر سمت راست ] به همراه آیت الله منتظری

از دیگر کارهای آیت الله سید صادق شیرازی ترویج قمه زنی و کارهای خلاف شعائر

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

حسینی در شبکه های ماهواره ای تحت مدیرتش می باشد که حتی در ایام محرم

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

کلیپ های بسیاری از قمه زنی که موجب وحشت مردم جهان از آئین مهربان شیعه

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

می شود را ساخته و در این شبکه ها بارها و بارها پخش می کند و اتفاقا جایی را

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

نیز خودش مخصوص قمه زنی ساخته است که امکانات فیلم برداری از این صحنه ها

تصویر مرتبط

 را دارد و البته یکی از کارهای بسیار بد و تفرقه انگیز ایشان نام گزاری هفته وحدت به نام

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

« هفته برائت » در سایت خودش بود که با عکس العمل تند اهل تسنن روبرو شد و نزدیک

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

بود که فتنه ای دوباره به پا شود که با هوشیاری مقام معظم رهبری و فتوای ایشان مبنی

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

بر تحریم اهانت به مقدسات اهل سنت این غائله خاتمه یافت … اما سوال اینجاست !؟

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

هزینه ساخت برنامه برای هر یک از این شبکه های سیزده گانه بنابر گفته یکی از مسئولین

تصویر مرتبط

 این شبکه ها به نام آقای هدایتی، 95 هزار دلار در ماه است که با یک حساب سر

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

انگشتی برای 13 شبکه چیزی بالغ بر 1 میلیون و 235 هزار دلار در ماه و بلکه بالاتر

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

هزینه می شود و این در حالی است که حتی یک برنامه تبلیغاتی هم از این شبکه ها

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

پخش نمی شود که بگوئیم از محل این تبلیغات کسب در آمد می کنند!! حال سوال

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

اساسی اینجاست که این همه هزینه و پول از کجا و چه طریقی تأمین می شود ؟؟؟

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

که نتیجه گیری در مورد آن با توضیحات بالا کار چندان سختی نیست که آن را به عهده

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

خود شما واگذار می کنم !!!! البته فعالیت های ایشان در جریان فتنه اسرائیلی –

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

آمریکائی 88 برای براندازی نظام به علت کمبود وقت ناگفته ماند …

سید-صادق-شیرازی

محل آماده شده برای قمه زنی

si70bgr_535

در پایان یاد آور می شوم که آیت الله سید صادق شیرازی قائل به مستحب بودن

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

قمه زنی هستند بر خلاف بسیاری از علما که آن را جایز نمی دانند و اینکه ایشان

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

در حال حاضر در یک جریان نرم و بسیار برنامه ریزی شده شروع به نفوذ در هیئات

حسینی کرده و با بذل و بخشش پول های آنچنانی که معلوم است از چه منبعی است،

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

بسیاری از هیئات را مورد غفلت قرار داده اند و شعار ایشان هم این است که هیئات نباید

تصویر مرتبط

 سیاسی شود چون در این صورت مردم از هیئات فرار می کنند در حالی که مطمئنا هر

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

انسان عاقلی می داند که هر فردی که رو به سیاست آورده و از چند و چون کار سوال

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

کند ماهیت این اشخاص را خواهد فهمید !!! و این هشداری است برای بچه هیئتی ها

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

و همه مردم تا جلوی نفوذ این جریان را بگیرند که در حقیقت تخریب چهره اسلام و تشیع را نشانه رفته اند ….!!!

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

2357_picture141

جریان,سیدصادق,شیرازی,تاریخ,...
نویسنده : بازدید : 59 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1396 ساعت: 16:21